jaklovce profil 2

Jakľofski bicigeľ

20.07.2019
Jaklovce

XC Maratón
Usporiadateľ:
Obec Jaklovce

Kontakt:
Miroslav Kočík, 0911 768 408, j.bicigel@gmail.com

Info:
https://www.jaklovce.sk/jaklofski-bicigel/
www.mtbiker.sk
http://www.vychodmtbliga.sk

Dátum konania:
Sobota 20.7.2019

Miesto konania:
Futbalový štadión, Jaklovce

Štart:
09:00 – Dlhá trať
10:00 – Stredná trať
11:00 – Krátka trať
11:15 – Detské preteky

Súčasťou pretekov na strednej trati sú MSR železničiarov v MTB maratóne, bližšie info na zofssr.margecany@azet.sk, 0911 768 408

Cieľ:
Futbalový štadión, Jaklovce
V priestore cieľa organizátor zabezpečí možnosť umytia bicyklov a sprchy pre pretekárov spolu s občerstvením.

Trasy a kategórie:

Dlhá trať

Muži
19 – 39 rokov (1980 – 2000)
Masters B
40 – 49 rokov (1970 – 1979)
Masters C 
50 – 59 rokov (1960 – 1969)
Masters D
60 rokov a viac (1959 a skôr)

Ženy
19 a viac rokov (2000 a skôr)


Stredná trať

Juniori
17 – 18 rokov (2001 – 2002)
Muži
19 – 39 rokov (1980 – 2000)
Masters B
40 – 49 rokov (1970 – 1979)
Masters C
50 – 59 rokov (1960 – 1969)
Masters D 60 rokov a viac (1959 a skôr)

Juniorky
17 – 18 rokov (2001 – 2002)
Ženy
19 – 39 rokov (1980 – 2000)
Ženy Masters B 
40 – 49 rokov (1970 – 1979)
Ženy Masters C
50 rokov a viac (1969 a skôr)


Krátka trať

Kadeti
15 – 16 rokov (2003 – 2004)
Juniori
17 – 18 rokov (2001 – 2002)
Muži
od 19 rokov (2000 a skôr)

Kadetky
15 – 16 rokov (2003 – 2004)
Juniorky
17 – 18 rokov (2001 – 2002)
Ženy
od 19 rokov (2000 a skôr)

Detské kategórie: 
Chlapci + dievčatá do 6 rokov 2013 a skôr

Chlapci 7 - 8 rokov 2012 - 2011

Chlapci 9 - 11 rokov 2010 - 2008

Chlapci 12 - 14 rokov 2007 - 2005

Dievčatá 7 - 10 rokov 2012 - 2009

Dievčatá 11 - 14 rokov 2008 - 2005

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!
 

Prihlásenie
Online cez www.cyklo.sao-tatry.sk

V deň pretekov 20.7.2019 pri registrácii

 

Úhrada štartovného:

Číslo účtu (IBAN): SK21 0900 0000 0051 2898 5593
Ako variabilný symbol uvádzať ID - Vaše identifikačné číslo. Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko.
Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie tu:

Overenie prihlásenia a zaplateného štartovného

Za prihláseného ste považovaný, až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!Prezentácia:
V mieste štartu maratónu – Futbalový štadión, Jaklovce, Sobota: 
20.07.2019 od 07:00 h, najneskôr 30 minút pred štartom kategórie

Štartovné:
17 € – pri úhrade do 30.6.2019 – s nárokom na štartovný balíček
20 € – pri úhrade do 12.7.2019 – s negarantovaným štartovným balíčkom
23 € – pri úhrade počas prezentácie v hotovosti
0 € – deti do 6 rokov
5 € – deti 7 - 14 rokov, úhrada počas prezentácie v hotovosti

V cene štartovného je: štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, štartovný balíček (podľa dátumu prihlásenia), tombola.

Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

Vyhlásenie výsledkov:
V priestoroch cieľa cca. o 16:00 – 16:30 hod.

Ceny:
Vecné ceny obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola:
Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Časomiera:
VOC-TPK

Partneri podujatia
Obce Jaklovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Únia žien Slovenska Jaklovce
Sponzori: Bodex, Top-bikewear, Madbiker, Soof, Heineken, VT-HADICE & PLAST

Podmienky účasti:
-prilba na hlave počas celého preteku
-štart na vlastné nebezpečenstvo
-usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
-všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
-mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
-ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1.Zaslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej premávky. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
8. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly z použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou. Povolené vyhadzovanie je v občerstvovacej zóne.
9. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol s elektronickým čipom umiestneným na štartovnom čísle.
10. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však do 20.07. 2019 – 16.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 30 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
11. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné 
sa účastníkovi nevracia.
12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ 
za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
13. Víťazi preteku /výhercovia tomboly, ktorí nie sú osobne prítomní pri ocenení / losovaní tomboly, strácajú nárok na cenu/ výhru v tombole.
14. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-14.

 

<< Späť

Fotogaleria