jaklovce profil 2

Jakľofski bicigeľ

21.07.2018
Jaklovce
Nové podujatie v kalendári , ale nie je to žiaden nováčik v MTB maratónoch. Podujatie v nádhernom prostredí Volovských Vrchov a pod Kojšovskou hoľou. Pre rok 2018 s novými trasami a mnohými vylepšeniami...

Propozície Jakľofski bicigeľ 2018

 
Usporiadateľ:

Obec Jaklovce

Kontakt:

Miroslav Kočík, 0911 768 408, j.bicigel@gmail.com

Info:
http://www.jaklovce.sk/jaklofski-bicigel/

www.mtbiker.sk

http://www.vychodmtbliga.sk

 
Dátum konania:

Sobota 21.7.2018

 
Miesto konania:

Futbalový štadión, Jaklovce

 
Štart:

·       09:00 – Dlhá trať

·       10:00 – Stredná trať

·       10:30 – Krátka trať

·       11:00 – Detské preteky

 
Súčasťou pretekov na strednej trati sú MSR železničiarov v MTB maratóne, bližšie info na zofssr.margecany@azet.sk, 0911 768 408
 
Cieľ:

Futbalový štadión, Jaklovce

V priestore cieľa organizátor zabezpečí možnosť umytia bicyklov a sprchy pre pretekárov spolu s občerstvením.

 

Trasy a kategórie:

Dlhá trať

 

Muži

19 – 39 rokov

1979 – 1999

 

Masters B

40 – 49 rokov

1969 – 1978

 

Masters C

50 – 59 rokov

1959 – 1968

 

Masters D

60 rokov a viac

1958 a skôr

 

Ženy

19 a viac rokov

1999 a skôr

Stredná trať

 

Juniori

17 – 18 rokov

2000 – 2001

 

Muži

19 – 39 rokov

1979 – 1999

 

Masters B

40 – 49 rokov

1969 – 1978

 

Masters C

50 – 59 rokov

1959 – 1968

 

Masters D

60 rokov a viac

1958 a skôr

 

Juniorky

17 – 18 rokov

2000 – 2001

 

Ženy

19 – 39 rokov

1979 – 1999

 

Ženy Masters B

40 – 49 rokov

1969 – 1978

 

Ženy Masters C

50 rokov a viac

1968 a skôr

Krátka trať

 

Kadeti

15 – 16 rokov

2002 – 2003

 

Juniori

17 – 18 rokov

2001 – 2001

 

Muži

od 19 rokov

1999 a skôr

 

Kadetky

15 – 16 rokov

2002 – 2003

 

Juniorky

17 – 18 rokov

2000 – 2001

 

Ženy

od 19 rokov

1999 a skôr

 

Muži

Bez rozdielu veku

 

 

Ženy

Bez rozdielu veku

 

 

                                                              Detské kategórie:                     

                                                              Chlapci + dievčatá do 6 rokov      2012 a skôr

                                                              Chlapci              7 - 8 rokov          2011 -  2010

                                                              Chlapci              9 - 11 rokov        2009 -  2007

                                                              Chlapci              12 - 14 rokov      2006 - 2004

                                                              Dievčatá            7 -  10 rokov       2011 - 2008

                                                              Dievčatá            11 - 14 rokov       2007 - 2004

 

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

 
Prihlásenie:

Online cez www.cyklo.sao-tatry.sk

Osobne v deň pretekov 21.7.2018 pri registrácii

 

Úhrada štartovného:

Ako Variabilný Symbol uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMYYYY. Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko.
Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie tu:

Overenie prihlásenia a zaplateného štartovného

Za prihláseného ste považovaný, až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

 
Prezentácia:

V mieste štartu maratónu – Futbalový štadión, Jaklovce, Sobota: 21.07.2018 od 07:00 h, najneskôr 30 minút pred štartom kategórie

 
Štartovné:

·       17 € – pri úhrade do 30.6.2018 – s nárokom na štartovný balíček

·       20 € – pri úhrade do 13.7.2018 – s negarantovaným štartovným balíčkom

·       23 € – pri úhrade počas prezentácie

·       0 € –  deti do 6 rokov

·       5 € - deti 7 - 14 rokov, úhrade počas prezentácie v hotovosti

 

V cene štartovného je: štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, štartovný balíček (podľa dátumu prihlásenia), tombola.

Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

 
Vyhlásenie výsledkov:

V priestoroch cieľa cca. o 16:00 – 16:30 hod.

 
Ceny:

Vecné ceny obdržia prví traja v každej kategórii.

 
 
Tombola:

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Časomiera:    vostpk
 
Partneri podujatia: 
Obce Jaklovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Únia žien Slovenska Jaklovce
Sponzori: Bodex, Top-bikewear, Madbiker, Soof, Isako, Heineken, Nutrend, Capricorn
 
Podmienky účasti:

·       prilba na hlave počas celého preteku

·       štart na vlastné nebezpečenstvo

·               usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi         spôsobené

·               všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania

·               mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad

·               ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

 

Podmienky a povinnosti účastníkov:

1.Zaslanie  prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.

2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov  zodpovedá  jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.

3. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.

4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.

5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.

6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku  majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a  sú neprenosné na inú osobu.

7.  Pretek sa koná za plnej cestnej premávky. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.

8. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly z použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou. Povolené vyhadzovanie je v občerstvovacej zóne.

9. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol s elektronickým čipom umiestneným na štartovnom čísle.

10.  Protesty je možné  podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však do 21.07. 2018 – 16.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 30 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

11. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi nevracia.

12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie  zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

13. Víťazi preteku / výhercovia tomboly, ktorí nie sú osobne prítomní pri ocenení / losovaní tomboly, strácajú nárok na cenu / výhru v tombole.

14. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-14.

 


<< Späť

Fotogaleria