kralovsky 2 hrad

Kráľovský MTB Maratón

18.08.2018
Granč-Petrovce
Kráľovský MTB maratón výstižne charakterizuje už jeho názov. Dá sa povedať, že každý, kto ho absolvuje, sa stáva MTB kráľom. Náročné stúpania, výživné single, krásne výhľady v okolí Braniska a Spišského hradu. V roku 2018 sa stretneme už jedenástykrát.

Kráľovský MTB maratón 2018
 XI. ročník

Propozície

Termín:
18. august 2018 (sobota)

Miesto:
Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666')

Usporiadateľ:
Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice

Tel. kontakt:

+421 917 343 847

+421 903 642 206

+421 948 747 196

Riaditeľ podujatia:
Marián Králik

Prihlasovanie a prezentácia: 
Ing. Viktor Homolya , František Teplický (SAO)

Trať: 
ŠK Pegas                                                                                           

Hlavný rozhodca:
Ing. Dušan Richter

Časomiera a výsledkový servis:
Ing. Dušan Richter (VOS TPK)
 

V spolupráci s:
obec Granč Petrovce
obec Dúbrava
obec Slatvina
obec Vojkovce
obec Kaľava
obed Oľšavka
obec Pongrácovce
obec Vyšný Slavkov
mesto Spišské Podhradie
Správa Národného Parku Slovenský Raj
 

Charakteristika podujatia:
XI. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v oblasti pohoria Branisko a Spišského hradu. Profil a šírka trate vo veľkej miere vedie lesnými chodníkmi. Trať čiastočne umožňuje jazdu v skupinkách.
Povrch trate: spevnená cesta 40% (asfalt, šotolina), lesná cesta s čiastočne spevneným povrchom 40%, single track 20%.
 

Trate:
„80ka“ maratón (80 km/3050 m)

„50ka“ polmaratón (48 km/1650 m)

„28ka“ (28 km/650 m) - pre pretekárov bez licencie SZC

Kategórie:
MD - Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón)
SD - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón)
VD - Muži (veteráni) od 50 rokov do 59 rokov, dlhá trasa (maratón)
W2D - Muži (veteráni) nad 60 rokov, dlhá trasa (maratón)
ŽD - Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón)
KtK - Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa (polmaratón)
JrK - Juniori od 17 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
JaK - Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
MK - Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
SK - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
VK - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, krátka trasa (polmaratón)
W2K - Muži (veteráni) nad 60 rokov, krátka trasa (polmaratón)
ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
LK - Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón)
EE – Elektrobicykle,  krátka trasa (polmaratón)
M25 – Muži bez rozdielu veku trasa 25ka
Ž25 - Ženy bez rozdielu veku trasa 25ka
F - Family - rodič a dieťa/deti do 15 rokov trasa 25ka
 

Vyhodnotenie kategórií:
„80ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MD, SD, VD,W2D, ŽD
„50ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MK, SK, VK, W2K, ZK, DK, LK, JaK, JrK, KtK,EE
„28ka“ - vyhodnocujú sa kategórie M25, Ž25, F
 

Prihlášky:
prihláška na tlač tu
Poštou: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice
On-line: www.kralovskymaraton.sk
E-mail: info@kralovskymaraton.sk
Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané.
U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu (trate 50ka, 28ka). Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate Babe King Race.
 

Štartovné:
Pre účastníkov  Babe KING Race  štartovné 0,-EUR
Deti do 15 rokov štartovné 0,-EUR (pri kategórií Family platí len rodič podľa stanovených termínov).
Pre všetky kategórie jednotné 17,-EUR do 30.6.2018 (s pamätným suvenírom).
Pre všetky kategórie jednotné 20,-EUR od 1.7.2018 do 3.8.2018 (s pamätným suvenírom).
Pre všetky kategórie jednotné 25,-EUR od 4.8.2018 (bez pamätného suveníru).
 

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne.
Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 25,-EUR.

Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom.
Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.
 

Úhrada:
Bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: 2621144524/1100, VS dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, PAY by square, v hotovosti na mieste prihlásenia alebo poštovou poukážkou na adresu organizátora. Platba kreditnou kartou nie je možná.
Úhrada štartovného - zahraniční účastníci:
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Konštantný symbol: 308
VS: dátum narodenia (10.05.1980 = 10051980)
Poznámka: Meno a Priezvisko
 

Prezentácia:
17.08.2018 (piatok) Granč Petrovce – Obecný úrad 19:00–21:00
18.08.2018 (sobota) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07:30 hod.

Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!!

Pri prezentácii účastníci dostanú pamätný suvenír, pokyny, kupón na stravu a nápoj, tombolový kupón, štartovné číslo, príchytky na číslo, čip, orientačnú mapku s popisom trate.
Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení pretekov je každý účastník povinný čip vrátiť.
 

Občerstvenie:
„80ka“ – 4x
„50ka“ – 3x
„28ka“ – 1x
 

Štart/cieľ:
Štart a cieľ pretekov je v obci Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666'). Časy štartov pre jednotlivé kategórie sú uvedené na konci týchto propozícií, v časti Program.
 

Výsledky:
Neoficiálne výsledky sa budú postupne zverejňovať na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa. Protesty je možné podať len písomne, ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií pretekov, do rúk riaditeľa pretekov. Najneskôr však 1 hodinu pred vyhlasovaním výsledkov.
Vklad pri podaní protestu je 50,- EUR. Tento vklad v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
 

Meranie času:
Meranie bude zabezpečovať firma VOS-TPK čipovou technológiou. Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení maratónu je každý účastník povinný čip vrátiť.
 

Technická pomoc:
V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc.
 

Ceny a odmeny:
Prví traja v kategóriách na všetkých tratiach získajú poháre a/alebo diplomy. Pre všetkých účastníkov maratónu je na záver pripravená tombola.
Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov (týka sa to aj tomboly).
 

Poistenie:
Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.
 

Ubytovanie:
Organizátor nezabezpečuje ubytovanie. Možnosť stanovania v obci Granč Petrovce – futbalové ihrisko vo vyhradených priestoroch.
 

Doprava:
Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu.
Príjazd z Košíc po ceste 547 pred obcou Dobrá Vôľa odbočiť vpravo smer Žehra.
Smer od Levoče po E50/18 odbočka Granč Petrovce.
Smer od Prešova po E50/18 odbočka za obcou Korytné smer Granč Petrovce. Príjazd po diaľnici D1 odbočiť v zjazde Behárovce.
 

Šatne a sprchy:
V priestore miestneho futbalového ihriska. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí. V prípade odcudzenia usporiadateľ neručí za vzniknutú škodu.
 

Umývanie bike-ov:
Vo vyhradených priestoroch obecného úradu vyznačených na informačnej tabuli pri prezentácii.
 

Podmienky účasti na pretekoch:
Dobrý zdravotný stav (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže!
Úhrada štartovného, dobrý technický stav bicykla, cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára a zároveň vylúčením z tomboly.                   Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis - FaxCopy. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od spoločnosti FaxCopy, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
 

Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko.

Preteky sa idú za každého počasia a za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.
Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb.
V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár. Skrátenie si trate a/alebo neabsolvovanie kontrolných stanovíšť vedie k okamžitej diskvalifikácii.
Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii. Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom. Pretekár dobrovoľným prihlásením sa na preteky cez www.sao-tatry.sk  a svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov si je vedomý,  že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami účastníka pretekov. Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu „vyššej moci“ prihlásený pretekár nemá žiadne právo na vrátenie peňazí.
Preteká sa podľa tohto rozpisu.
 

Program:

Piatok, 17.08.2018

  • 19:00 – 21:00 prezentácia

Sobota, 18.08.2018

  • 07:30 začiatok prezentácie
  • 09: 00 štart 80ka
  • 10:30 štart 50ka
  • 11:00 štart 25ka
  • 11:15  štart Babe KING Race
  • 15:30 vyhlasovanie víťazov + Tombola
     

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v prípade potreby.

Športový klub Pegas, Máj 2018


<< Späť

Fotogaleria